European Suzuki Association - Teachers Newsletter Vol 41 2021

^ ŽŵĞƚŚŝŶŐ ĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌLJ ŚĂƉͲ ƉĞŶĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ϭϬƚŚ ŽĨ ^ĞƉƚĞŵͲ ďĞƌ ϮϬϮϭ͘ ďŝŐ͕ ƌŽƚƵŶĚ ĂŶĚ ƉůĂLJĨƵů ŽďũĞĐƚ ǁŽŬĞ ƵƉ ĨƌŽŵ Ă ůŽŶŐ ůĞƚŚĂƌͲ ŐLJ ŝŶ Ă ƐŵĂůů /ƚĂůŝĂŶ ĐŝƚLJ͘ WĞŽƉůĞ ĨƌŽŵ Ăůů ŽǀĞƌ ƵƌŽƉĞ ŇŽĐŬĞĚ ƚŽ ĂƩĞŶĚ ƚŚĞ ĞǀĞŶƚ ǁŝƚŚ ďŝŐ ĞŶƚŚƵƐŝͲ ĂƐŵ͘ /ƚ ƐŚƌƵŐŐĞĚ Žī ƐŽŵĞ ĚƵƐƚ ĂŶĚ ŽůĚ ƌŽƐŝŶ ĂŶĚ ŝƚ ƐŚŽǁĞĚ ŝƚƐĞůĨ ŝŶ Ăůů ŝƚƐ ŵŝŐŚƚ ĂŶĚ ďƌŝůůŝĂŶĐĞ͘ ŌĞƌ ŚĂǀŝŶŐ ƐƚƌĞƚĐŚĞĚ ƉƌŽƉĞƌůLJ͕ ŝƚ ƐƚĂƌƚĞĚ ƐŝŶŐͲ ŝŶŐ ƐŽŵĞ ďĞĂƵƟĨƵů ƐŽŶŐƐ ǁŝƚŚ ǀĞƌLJ ĚĞĞƉ ƚŽŶĞƐ ĂŶĚ͕ ŝŶ Ă ĐŽƵƉůĞ ŽĨ ŵŝŶƵƚĞƐ͕ ƚŚĞ ǁŚŽůĞ ĐŝƚLJ ǁĂƐ ŵĞƐͲ ŵĞƌŝƐĞĚ ďLJ ŝƚƐ ƐŽƵŶĚ͘ ^ƵĐŚ ŚĂƉƉŝͲ ŶĞƐƐ ĂŶĚ ũŽLJ ĨŽƌ ĞǀĞƌLJŽŶĞ͊ tŚĂƚ ƐƚƌĂŶŐĞ ĂŶĚ ƉĞƌŚĂƉƐ ŵLJƚŚŽͲ ůŽŐŝĐĂů ĐƌĞĂƚƵƌĞ ǁĂƐ ƚŚŝƐ͍ /ƚ ƐĞĞŵĞĚ ŽďǀŝŽƵƐ ĂĐƚƵĂůůLJ - ŝƚ ǁĂƐ ƚŚĞ ^ƵnjƵŬŝ ŽƵďůĞ ĂƐƐ͊ zĞƐ͕ ĮŶĂůůLJ ƚŚĞ ^ƵnjƵŬŝ ŽƵďůĞ ĂƐƐ dĞĂĐŚĞƌ dƌĂŝŶŝŶŐ ŽƵƌƐĞ ƐƚĂƌƚƐ ŝŶ ƵƌŽƉĞ ĂŌĞƌ ĂďŽƵƚ ŶŝŶĞ LJĞĂƌƐ ŽĨ ƌĞƐƚ͊ dŽ ŵĂŬĞ ƚŚĞ ƐƚŽƌLJ ƐŚŽƌƚ͕ ƚŚĂŶŬƐ ƚŽ ŚŝƐ ŵƵŵ͕ sŝƌŐŝŶŝĂ ŝdžŽŶ͕ ǁŚŽ ĐĂŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ h^ ĂŶĚ ƚŽŽŬ ƚŚĞ ĮƌƐƚ dĞĂĐŚĞƌ dƌĂŝŶŝŶŐ ŽƵƌƐĞ ŝŶ ŽƉĞŶͲ ŚĂŐĞŶ ŝŶ ϮϬϬϵ͕ ^ƵnjƵŬŝ ŽƵďůĞ ĂƐƐ ĐŽŵĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ ^ƵnjƵŬŝ ĨĂŵŝůLJ ĂŶĚ ƐƚĂƌƚƐ ƚŽ ƐƉƌĞĂĚ ŝŶ ǀĂƌŝͲ ŽƵƐ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͗ ĞŶŵĂƌŬ͕ /ƚĂůLJ͕ &ƌĂŶĐĞ͕ ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ ĂŶĚ /ĐĞůĂŶĚ͘ dŚĞ dĞĂĐŚĞƌ dƌĂŝŶŝŶŐ ŽƵƌƐĞƐ ĨŽůͲ ůŽǁĞĚ ŽŶĞ ĂŶŽƚŚĞƌ ĂŶĚ ^ƵnjƵŬŝ ŽƵďůĞ ĂƐƐ ŐƌĞǁ ƵƉ ŚĂƉƉLJ ĂŶĚ ĐĂƌĞĨƌĞĞ ĂƌŽƵŶĚ ƵƌŽƉĞ͘ hŶĨŽƌƚƵͲ ŶĂƚĞůLJ͕ ŝŶ ϮϬϭϮ ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ ŚĂƉͲ ƉĞŶĞĚ ĂŶĚ ŚĞ ƐƵīĞƌĞĚ Ă ƐĞƚďĂĐŬ͘ ,Ğ ǁĂƐ ƐŽ ďŝŐ͕ ďƵƚ ĂůƐŽ ƐŽ ŚĞůƉůĞƐƐ ĂŶĚ ŝŶĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ĂŶĚ ŝŶ Ă ĐŽƵƉůĞ ŽĨ LJĞĂƌƐ ŚĞ ƐƚĂƌƚĞĚ ƚŽ ĨĞĞů ůŽŶĞůLJ ĂŶĚ Ă ďŝƚ ĂďĂŶĚŽŶĞĚ͘ ,Ğ ƚƌŝĞĚ ƚŽ ĐĂůů ŚŝƐ ŵƵŵ ĂŶĚ ƐŚĞ ǁŽƵůĚ ŚĂǀĞ ůŝŬĞĚ ƐŽ ŵƵĐŚ ƚŽ ĐŽŵĞ ƚŽ ŚŝƐ ĂŝĚ͕ ďƵƚ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƐŝƚƵĂƟŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ŐƌĞĂƚ ĚŝƐƚĂŶĐĞ ŵĂĚĞ ŝƚ ŝŵƉŽƐͲ ƐŝďůĞ͘ dŚĞ ƐŝƚƵĂƟŽŶ ǁĂƐ ƐĂĚ ĂŶĚ ŽƵďůĞ ĂƐƐ ďĞŐĂŶ ƚŽ ĨĞĞů ƟƌĞĚ ĂŶĚ ƐůĞĞƉLJ͘ DĂŶLJ ƚĞĂĐŚĞƌƐ ŽĨ ŽƚŚĞƌ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ƚƌŝĞĚ ƚŽ ŚĞůƉ Śŝŵ͕ ďƵƚ ŝƚ Ăůů ƐĞĞŵĞĚ ƵƐĞůĞƐƐ͘ tŚĞŶ ƚŚĞ ƐŝƚƵĂƟŽŶ ƐĞĞŵĞĚ ƵŶͲ ƐŽůǀĂďůĞ͕ ĂŶ ŝĚĞĂ ŵĂĚĞ ŝƚƐ ǁĂLJ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ƌĂŶŬƐ ŽĨ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ ^ƵnjƵŬŝ ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘ tŚLJ ŶŽƚ ĮŶĚ ƐŽŵĞŽŶĞ ǁŚŽ ĐĂŶ ůĞŶĚ Ă ŚĂŶĚ ƚŽ ƚŚĞ ŽƵďůĞ ĂƐƐ ƚŽ ƌĞĐŽǀĞƌ ďLJ ŚĞůƉͲ ŝŶŐ ŚŝƐ ŵƵŵ ĂŶĚ ŵĂLJďĞ ŵĂŬĞ ƐƵƌĞ ƚŚĂƚ ŝŶ ƚŚĞ ĨƵƚƵƌĞ ƐŚĞ ĐĂŶ ƌĞƚƵƌŶ ƚŽ ƵƌŽƉĞ ĂŶĚ ĐŽŶƟŶƵĞ ŚĞƌ ǁŽƌŬ͍ 'ƌĞĂƚ ŝĚĞĂ͊ dŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ ^ƵnjƵŬŝ ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ŽĂƌĚ ĂŶĚ ^ƵnjƵŬŝ ŽƵďůĞ ĂƐƐ ŽŵͲ ŵƵŶŝƚLJ ƐƚĂƌƚĞĚ ǁŽƌŬŝŶŐ ŽŶ ŝƚ ǁŝƚŚ ďŝŐ ůŽǀĞ ĂŶĚ ĮŶĂůůLJ͘͘͘ LJĞƐ͕ ŽƵďůĞ ĂƐƐ ŚĂƐ ĐŽŵĞ ďĂĐŬ͊ dŽĚĂLJ ƚŚĞ ^ƵnjƵŬŝ ŽƵďůĞ ĂƐƐ ŝƐ ƌĞͲ ĐŽǀĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ĞŶƚŚƵƐŝĂƐŵ ĂŶĚ ƐƚƌĞŶŐƚŚ ƚŽ ĐŽŶƟŶƵĞ ƉƵƫŶŐ ƐŵŝůĞƐ ŽŶ ƚŚĞ ĨĂĐĞƐ ŽĨ ŵĂŶLJ ŽƚŚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ĐŽŶƟŶĞŶƚ͘ tĞ ŚŽƉĞ ƚŚĂƚ ŵĂŶLJ ŽƚŚĞƌ ĚŽƵďůĞ ďĂƐƐ ƉůĂLJĞƌƐ ǁŝůů ĐŽŵĞ ƚŽ ďĞůŝĞǀĞ ŝŶ ƚŚŝƐ ƉŚŝůŽƐŽƉŚLJ ĂŶĚ ǁĂŶƚ ƚŽ ƉĞƌƐŽŶͲ ĂůůLJ ŐĞƚ ƚŽ ŬŶŽǁ ^ƵnjƵŬŝ ŽƵďůĞ ĂƐƐ ƚŽ ƚĂŬĞ Śŝŵ ǁŝƚŚ ƚŚĞŵ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ĐŝƟĞƐ͊ WĞƌƐŽŶĂůůLJ͕ / ŵĞƚ Śŝŵ ĂŶĚ / ǁŽƵůĚ ďĞ ĚĞůŝŐŚƚĞĚ ƚŽ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ Śŝŵ ƚŽ LJŽƵ͘ / Ăŵ ƐƵƌĞ LJŽƵ ǁŝůů ďĞ ĐŚĂƌŵĞĚ͊ 6PDOO %,* 68=8.,Œ ,QVWUXPHQWV - 'RXEOH %DVV $QWRQHOOR 3HUHWWR

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ4MzY=